Regulamin Wypożyczania Kajaków

Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt

1. Sprzęt turystyczny udostępniony (wypożyczany) do okresowego użytkowania odpłatnie w/g stawek objętych obowiązującym cennikiem, pełnoletnim osobom. Opłatę za wypożyczony sprzęt użytkownik uiszcza z góry za cały przewidywany okres użytkowania.

2. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.

4. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.

5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie w "umowie wypożyczenia" ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego

6. W przypadku transportu zbiorowego uczestnicy spływu pomagają zarówno w rozładunku, jak i w załadunku kajaków na przyczepę.


Regulamin dla organizatorów spływu

1.Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.

2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.

3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.

4. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.

5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.

6. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

7. Wypożyczający płyną na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się we własnym zakresie.

8. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

Postanowienia końcowe

Firma "KANUMI":

1. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

2. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

3.Nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.

5. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.